Ce este cadastrul?

un material de Conf. Dr. Ing. Ioan STANGU, Directorul D.C.G.P.M.

        Aparent, s-ar părea că o asemenea întrebare este inutilă. Cine nu știe astăzi ce însemnă această noțiune? Toți știu! Drept urmare a aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, s-a consacrat chiar și denumirea de „cadastraș”. Cine este el? Conform art. 11, din susnumita lege și a regulamentului său de aplicare, „din comisia constituită în fiecare comună, oraș sau municipiu – în scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective celor îndreptățiți și eliberării titlurilor de proprietate – face parte și un specialist în măsurători topografice, cadastru și organizarea teritoriului”.

        Activitatea desfășurată de acest specialist în ultimii ani, redusă numai la efectuarea de măsurători de teren, pentru aplicarea legii 18/19 cu mijloace uneori rudimentare, a creat o falsă imagine a specialistului în cadastru și a domeniului însuși.

        Ce este de fapt cadastrul și la ce servește? Răspunsul necesită o succintă prezentare a evoluției sale în decursul timpului, corelată cu implicațiile dezvoltării societății omenești în etapa actuală și în special cu cerințele dezvoltării durabile și ale protecției mediului înconjurător.

        În sens larg, registrul în care se ține evidența bunurilor imobile, poartă denumirea de „cadastru”.

        Originea cuvântului cadastru, după unii autori ar fi compus din prefixul de origine greac㠄kata”, care înseamnă de „sus în jos” și din cuvântul neo grec (bizantin) ”stikon”, care înseamnă: registru de impunere, carte de însemnări, carte de comerț. După alți autori, el derivă din cuvântul vechi medieval „capitastrum”, care ar fi în strânsă legătură cu „capitions registrum” sau „ capitum registrum” și care la origine înseamnă impozitul pe capul familiei.

        Denumirea apare pentru prima dată într-un document din anul 1185, găsit la Veneția sub forma „catastico”. Însă el s-a impus în secolul al XVII și din Ialia a trecut în Franța sub forma „le cadastre”, în Germania și Austria sub forma „der Kataster”. În țara noastră el apare la începutul sec. XIX, adaptat foneticii limbii române, sub forma de „cadastru”.

        Așa dar „cadastrul” a însemnat în decursul timpului activitatea umană de inventariere a resurselor funciare, pentru realizarea impozitelor .

        Treptat, cadastrul a devenit tot mai complex, pe măsura creșterii nevoilor tehnice, economice și juridice de inventariere a pământului și a celorlalte bunuri imobile, cărora li s-au adăugat în ultimii ani, cerințe și necesități legate de folosirea rațională a resurselor în contextul procesului dezvoltării durabile și a protecției mediului înconjurător.

        Preocupări în acest sens au fost și sunt și în prezent în țara noastră.

        Mi se pare semnificativ un punct de vedere exprimat în presa recentă, de după 1989, în care se precizează că: <<Trebuie să fie completată și definitivată prestația Cadastrului Funciar Român, ca cea mai vastă operațiune de inventariere a teritoriului și nu numai inventariere ci și relevanță a toată zestrea neamului nostru. Încheierea lucrărilor Cadastrului Funciar Român nu se va face de azi pe mâine, ci într-o durată creatoare, amănunțită și migăloasă, căci va fi luat în evidență pârâul de la „moara satului”, ograda și casa țăranului, livezile și viile dealurilor, amenajările hidrotehnice, amenajările urbanistice, autostrăzi, amenajări portuare, fluviale, monumente istorice și de artă, toate darurile binecuvântate ale acestui neam>>.

 

Rol și cerințe

        Pământul - ca resursă principală de asigurare a hranei și folosirea lui rațională a devenit astăzi problema de bază a însăși existenței umane.

        Pe toate meridianele globului se întreprind măsuri de gestionare și de folosire rațională a solului, în contextul creșterii decalajului dintre cerere și oferta de produse agroalimentare, determinată de factorul demografic, pe de o parte și de resursele de teren arabil, relativ limitate, pe de altă parte. Fenomenul globalizării activității umane, interdependența factorilor politici, demografici, ecologici etc, au impus o nouă abordare în gospodărirea pământului, în conformitate cu conceptul dezvoltării durabile și al respectării normelor de protecție a mediului înconjurător.

        Realizarea acestor deziderate este posibilă în cadrul unui sistem complex de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor resurselor și în primul rând a fondului funciar, pentru ca, pe această bază solul să poată fi folosit și gestionat rațional în vederea asigurării producției de bunuri agricole, iar teritoriul în ansamblul său, să poată fi sistematizat, amenajat și gospodărit, corespunzător cerințelor societății umane.

        Potrivit acestor cerințe, rolul cadastrului a devenit determinant în activitatea umană de folosire a resurselor mediului înconjurător.

        Cadastrul – ca sistem complex și dinamic de evidență tehnică, economică și juridică a resurselor, constituie baza gestionării tuturor bunurilor imobiliare (pământ, ape, păduri, construcții etc.) fără de care nu se poate vorbi de dezvoltare durabilă și de protecția mediului.

        Numai prin cadastru se poate analiza în orice moment, disponibilul resurselor, starea acestora în timp, modul în care sunt folosite, cu respectarea cerințelor și condițiilor impuse de procesul dezvoltării durabile, precum și modul în care sunt respectate legile scrise și nescrise ale protecției mediului înconjurător.

        Ca o concluzie, se poate afirma faptul că societatea umană trebuie să desfășoare complexul său de activități în mediul înconjurător prin intermediul cadastrului care în acest context, reprezintă interfața dintre OM și NATURĂ.

Situația actuală privind cadastrul în România

        Cadastrul - prin ceea ce reprezintă el în epoca contemporană, respectiv evidența tehnică, economică și juridică a tuturor bunurilor imobile (pământ, ape, păduri, construcții etc.), a constituit și în țara noastră o preocupare esențială.

        Condițiile economice, sociale și politice în care s-a aflat țara noastră în decursul timpului, n-au permis realizarea cadastrului așa cum s-a întâmplat în marea majoritate a țărilor dezvoltate. Practic, în România nu există în prezent cadastrul național, nu există ordine în avuția națională.

        În teritoriul ocupat de imperiul austro-ungar, înainte de primul război mondial, a existat o evidență cadastrală, limitată însă la acele vremuri, care nefiind întreținută în timp și-a pierdut valabilitatea.

        Începutul activității cadastrale în România, pe baze moderne, poate fi considerat momentul apariției legii nr. 23 din 20 aprilie 1933, pentru organizarea cadastrului funciar și introducerea cărților funduare. Această lege a fost la vremea respectivă printre cele mai bune din Europa, iar prevederile ei au valabilitate și în zilele noastre.

        Publicitatea imobiliară a fost inclusă doar parțial în această lege. Abia prin legea nr. 155 din 27 aprilie 1938, s-a definitivat o lege completă a cadastrului și s-a înființat „Direcția Generală a Cărților funciare și Cadastrului”, care să coordoneze unitar întreaga activitate. Față de momentul inițial, când s-a pus problema urgentă de executare a lucrărilor de măsurătoare necesare împroprietăririi țăranilor, decretată încă din anul 1917, discuțiile pentru elaborarea unei legi a cadastrului, au durat peste 20 de ani! Adversarii acestei legi argumentând, la vremea respectivă că, prin clarificarea situației proprietății, nu vor mai fi procese de grănițuire și că, în această situație, vor muri avocații de foame.

        Din nefericire aceeași situație este și în zilele noastre, însă la o scară mult mai mare, cu peste 2 milioane de procese pentru pământ!

        Legea cadastrului din 1938, n-a mai putut fi aplicată decât parțial, din cauza războiului al II- lea mondial și urmărilor sale.

        În perioada care a urmat, nu s-a mai pus problema realizării cadastrului, în conținutul său, datorită înlocuirii abuzive a dreptului de proprietate privată cu proprietatea de stat.

        Cadastrul a fost astfel înlocuit cu o simpl㠄evidență cadastrală”, bazată însă pe măsurători terestre-geodezice, topografice și fotogrametrice – deosebit de riguroase și executate de un corp ingineresc profesionist.

        După schimbările produse în societatea Românească începând cu anul 1989, când printr-o serie de acte legislative, inclusiv legea 18/1991 privind „fondul funciar”, a fost reinstalat dreptul de proprietate privată asupra bunurilor abuziv confiscate, s-a pus din nou problema unei noi legi a cadastrului.

        O nouă lege a cadastrului era cu atât mai necesară, cu cât prin apariția legii 18/1991 și restituirea dreptului de proprietate asupra pământului și a altor bunuri imobile, trebuia să se instituie ordinea în avuția națională.

        Ori, lipsa acestei legi un timp îndelungat, precum și aplicarea ei necorespunzătoare din momentul apariției (1996) până în zilele noastre, a avut și are din nefericire multiple implicații negative, printre care:

bulletpeste două milioane de procese, care au ca obiect dreptul de proprietate;
bulletacapararea ilegală a unor terenuri de către anumiți factori de putere;
bulletdegradarea continuă a solului prin folosirea necorespunzătoare;
bulletlipsa oricărei responsabilități din partea deținătorilor de bunuri, proprietate de stat și publică;
bulletdistrugerea majorității lucrărilor de îmbunătățiri funciare-irigații, amenajări antierozionale, perdele forestiere și multe altele;

        Dintre acestea, situația cea mai dramatică o constituie existența milioanelor de procese pe rol, prin care oamenii implicați în aceste acțiuni juridice, cheltuiesc enorm din venitul lor și așa destul de redus, în avantajul celor interesați în a menține starea de haos în avuția națională, de pe urma căreia să se îmbogățească cu nerușinare.

        Aceasta este starea în care ne aflăm acum la începutul mileniului III, față de țările în care cadastrul există de circa 200 de ani!

        De ce această situație? Răspunsul este unul singur: nu există interes în aplicarea legii cadastrului, care are, iată 5 ani de la apariție.

        Această lege cu nr. 7 din 1996, intitulat㠄Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare” este, prin conținutul său, o lege apropiată de legile similare existente în țările Europene.

        Legea prevede la art. 1 „Cadastrul general este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe hărți și planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum și a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul țării, indiferent de destinația lor și de proprietar.

        Conținutul acestui prim aliniat din lege este destul de clar: cadastrul, adică evidența tehnică, economică și juridică a bunurilor imobiliare este un sistem informațional unitar la nivelul țării, dar și obligatoriu.

        Obligatoriu pentru cine? Pentru stat care este principalul responsabil de realizarea cadastrului național.

        Pe de altă parte, cea de a doua componentă a legii „Publicitatea imobiliară”, prevede la art. 20: „Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidență al cadastrului general, are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la imobilele din aceleași localități.

Cartea funciară, în esența, ei constituie sistemul unitar final de evidență tehnică, economică și juridică a bunurilor imobile, care consfințește dreptul de proprietate.

Pe baza acestei legi au fost create începând cu anul 1997 și instituțiile de specialitate pentru aplicarea legii.

Astfel la nivelul național exist㠄Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, (ONCGC), iar la nivel județean Oficii similare (OJCGC). Pentru întocmirea cărții funciare au fost înființate Birouri de Carte Funciară, pe lângă fiecare Judecătorie teritorială.

Așa dar, cadrul legal și organizatoric există, dar aplicarea legii întârzie.

Concluzia este una singură: opoziția față de asigurarea ordinii în avuția națională este destul de puternică, fiind în continuare sprijinită și susținută de cei interesați în această stare de haos.

 

Cadastrul 2014 – o nouă viziune asupra evidenței, folosirii și protecției resurselor mediului înconjurător

Mediul înconjurător

        OMUL – ființă rațională, trăiește și își asigură existența, folosind resursele naturale ale planetei Terra, în cadrul societății umane pe care a creat-o în decursul timpului.

        Evoluția societății umane pe Terra, diferită în timp și spațiu, cerințele impuse de asigurarea hranei, de asigurarea condițiilor de locuit, etc au determinat apariția unui ansamblu complex de construcții, care constituie ceea ce denumim resursele artificiale.

        Printr-o ipoteză simplificatoare, putem reprezenta mediul înconjurător al societății umane fig. 1, care include cei trei factori, astfel:

 Figura 1 - english

       Activitatea umană în mediul său înconjurător este concretizată, la intersecția celor trei factori, prin complexul bunurilor obținute (B).

Interacțiunea factorilor PTC

        O analiză elementară actuală asupra factorilor principali ai mediului înconjurător, ne permite următoarele concluzii:

bulletpopulațiile, prin reprezentantul lor „OMUL”, constituie factorul dinamic, complex și în continuă expansiune, care modifică continuu mediul său înconjurător;
bulletteritoriul, respectiv resursele naturale, sunt limitate în timp și spațiu și drept urmare a presiunii tot mai puternice ce se exercită asupra sa de către factorul „OM”, necesită evidența, folosirea și gospodărirea lui cât mai judicioasă;
bulletconstrucțiile sau complexul de construcții de toate categoriile realizate de „OM, în mediul său înconjurător, constituie resursele artificiale, care necesită, în scopul protejării și folosirii lor cât mai îndelungate același sistem de evidență ca și resursele naturale.

        Interdependența și interacțiunea celor trei factori care se manifestă ca implicații logice într-un sistem cibernetic cu feed-back, de forma: populație ź resurse naturale ź resurse artificiale ź populație, determină și impune sistemul de reglare și autoreglare, pentru menținerea echilibrului întregului sistem – mediul înconjurător.

 

Protecția mediului înconjurător

        OMUL- în lupta sa cu natura pentru a-și asigura existența, consumă resurse naturale, crează resurse artificiale și bunuri de scurtă durată pentru asigurarea hranei.

        Din nefericire, în această luptă dintre OM și NATURĂ, se produc multiple dezechilibre, care au ca rezultat degradarea, uneori ireversibilă, a elementelor de bază ce compun mediul înconjurător; solul, apa, vegetația, fauna și altele.

        Stoparea acestui fenomen a devenit în zilele noastre problema de bază a existenței umane pe Terra.

        Organisme naționale și internaționale se preocupă intens de acest fenomen prin măsuri și acțiuni specifice, prin dezbaterea acestui complex de probleme în diferite foruri, începând cu ONU și organismele sale specializate.

Cadastru – 2014

        Este tocmai rezultatul unor astfel de întâlniri și dezbateri la nivel internațional în care un rol important este deținut de FIG – Federația Internațională de Geomatică în colaborare cu organisme specializate ale ONU.

        În esență acest program conține recomandări privind evidența pe baze moderne a resurselor naturale și artificiale, de care dispune societatea umană, folosirea acestora corespunzător cerințelor dezvoltării durabile și protecția mediului ca rezultat al folosirii controlate a resurselor.

        Evidența resurselor, prin programul Cadastru – 2014, a devenit o necesitate determinată de procesul tehnologic extraordinar al societății umane contemporane, de schimbările sociale, economice și politice deosebite care au loc, de fenomenul globalizării etc., toate cu implicații asupra mediului înconjurător.

        Globalizarea activității umane, este un fenomen determinat de factorul cel mai dinamic al mediului înconjurător, respectiv populația, a cărei activitate pentru asigurarea hranei în principal, trebuie controlată pentru a preveni deteriorarea mediului său de viață.

        În acest context, evidența resurselor în cadrul unui program, a determinat problema principală a societății umane moderne în etapa actuală.

        Acest program – intitulat Cadastru 2014 are la bază sistemul cadastral actual, existent în țările unde a fost realizat, sistem care urmează a fi modelat informațional și completat cu elemente specifice de gestiune a resurselor și de protecție a mediului înconjurător.

    Dintre elementele caracteristice ale acestui program sunt de menționat următoarele:

bulletAutomatizarea sistemelor cadastrale actuale, prin folosirea mijloacelor moderne de calcul.
bulletModernizarea sistemului informațional cadastral prin includerea tuturor datelor care definesc obiectele cadastrale.
bulletÎnscrierea drepturilor și obligațiilor publice și private pentru posesorii și utilizatorii de obiecte cadastrale.
bulletCreșterea rolului și răspunderii specialistului în geomatică, la realizarea programului Cadastru 2014.
bulletMonitorizarea și corelarea activităților umane cu implicații în folosirea resurselor mediului înconjurător și altele.

        Acest program conceput de forurile internaționale în 1994, pentru un orizont de 10 ani, respectiv pentru anul 2014, când se consideră că va deveni operațional, a fost discutat anual la întâlniri internaționale cu participarea unor mari specialiști în domeniu, inclusiv a organismelor specializate ale ONU.

        Tema Congresului XXI a FIG, din anul 2002, care va avea loc la Washington, intitulată: „Geomatics and Property Valuation for Global Sustainable Development”, este cât se poate de sugestivă în ceea ce privește rolul acestui domeniu în dezvoltarea durabilă a Societății umane.

Bibliografie

xxx Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, Nr. 7 din 13 martie 1996.

xxx Regulament de organizare și funcționare a Birourilor de Carte Funciară ale Judecătorilor. Nr. 2371 din 22 dec. 1997